Udruženje za Hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja
"POTKOVICA"

Organizacija školskog sportskog takmičenja u jahanju "Sport za sve"

Početna // vesti // Organizacija školskog sportskog takmičenja u jahanju "Sport za sve"
Savez za školski sport i organizaciju takmičenja Beograd otpočinje još jedan program podrške kroz organizaciju školskog sportskog takmičenja u jahanju „Sport za sve“.

Projekat će sufinansirati Grad Beograd - Sekretarijat za sport i omladinu. Nakon završene pripremne faze koja je otpočela 20. 06. 2015. ispunjeni su preduslovi da zvaničan program projekta otpočne 05. 07. 2015. godine.

Ovim projektom obuhvaćene su ranjive grupe i to deca sa smetnjama u razvoju iz dve beogradske škole i deca bez roditeljskog staranja, uzrasta od sedam do dvanaest godina.
U periodu od 05. 07. 2015. do 20. 11. 2015. godine održavaće se pripreme i sportsko takmičenje u jahanju, primereno deci kategorije ranjivih grupa.
U realizaciju programa uključeni su OŠ „Miloje Pavlović“, SOŠ „Novi Beograd“ i „Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine“ Beograd. Realizacija programa će se odvijati na Hipodromu Beograd uz podršku Konjičkog kluba ,,Potkovica”.

Sadržaj projekta ima višestruki uticaj kako na direktnu ciljnu grupu korisnika koji učestvuju u realizaciji, tako i na indirektnu ciljnu grupu koju čine roditelji/staratelji dece, nastavnici, defektolozi i stručni saradnici ustanove kojom su deca obuhvaćna, stručni saradnici iz oblasti sporta, lokalna samouprava, drušvo u celini.
Prema programu projekta u Konjičkom klubu „Potkovica“ deca će biti podeljena u dve grupe. Jedna grupa (21 dete) će učestvovati u druženju i obuci jahanja, pod nadzorom stručnog tima za izvođenje terapije i aktivnosti pomoću konja (defektolog, instruktor jahanja), dok će druga grupa (21 dete) imati rekreativnu aktivnost na poligonu gde će kroz posebno pripremljen plan vežbi muskulature i posture tela, kroz igru u prirodi razvijati pozitvne sportske stilove života.
Plan je kreirao stručni tim saradnika koji čine lekar-fizijatar, profesor fizičke kulture i fizioterapeut. Grupe se zamenjuju sa aktivnostima tako da sva deca prolaze oba sportsko-rekreativna programa u toku svakog susreta.
Kreiran je grupni plana aktivnosti programa, koji je prilagođen svakom detetu prema pojedinačnim kapacitetima.

Podsticanje potencijala u cilju razvoja koji vodi ka sportskim aktivnostima je opšti metodološki cilj koji će biti prilagođen od strane stučnog tima koji rukovodi programom. Kroz kontinuiran program u trajanju od 5 meseci sa dinamikom od 2 susreta mesečno sva deca će proći kroz osnovni program adaptacije, druženja i uvođenja u konjičke sportove, kao i parterske vežbe na poligonu posebno kreiranom za ovaj program. Poslednji susret je planiran za organizaciju takmičenja za sve učesnike programa.

Na osnovu sprovedenih istraživanja kod nas i preuzete svetske statistike došlo se da jasnih podataka da se deca se smetnjama u razvoju i deca bez rodietljskog staranja, nalaze na vrhu lestvice ranjivosti i potrebom za podrškom . Sveobuhvatni problemi svakodnevnice sa kojima se susrecu i oklnosti u kojima odrastaju dovode do razvoja institucionalizma koji se odražava na njihov opšti razvoj.

Nepostojanje dodatnih programa sportsko-rekreativnog sadržaja kao vida socijalne i opšte psihofizičke stimulacije dovelo je do negativnog uticaja na razvoj i kvalitet života ove dece - društvu su postali praktično nevidljivi.

Omogućiti deci da uče na neformalan i zabavan način u direktnom kontaktu sa prirodom kroz sportsko rekreativne aktivnosti u svetu je prepoznat kao jedan od važnih oblika poboljšanja razvoja.
Ovakav vid uticaja na razvoj u nekim zemljama postoji u sklopu školskog sistema, dok ga u nekim zemljama organizuju razne druge obrazovne institucije i centri kao vannastavne aktivnosti. Kod nas, nažalost, ovaj vid podrške još ne postoji u formalnom obrazovanju.

Ovaj pilot projekat upravo predstavlja oblik prave stimulacije u odrastanju dece iz ranjivih kategorija i približavanje standardima EU kroz primer postavljanja dobre prakse za buduće korake ka EU.

Postavio Admin /

 Jul, 05 2015 / Vesti

Korisni linkovi